Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự La-tinh hoá (chữ viết)
    sự theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
    sự dùng từ ngữ đặc La-tinh, sự dùng đặc ngữ La tinh