Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Latin American /'lætin ə'merikən/  

 • Tính từ
  [thuộc] Châu Mỹ Latinh
  Danh từ
  người Mỹ Latinh

  * Các từ tương tự:
  Latin American Economic System, Latin American Free Trade Association (LAFTA)