Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều joes
    người yêu, người tình

    * Các từ tương tự:
    joanna, Job, Job acceptance schedule, Job cluster, Job competition theory, job creation, job description, Job dublication, Job evaluation