Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Job competition theory   

  • (Kinh tế) Thuyết về cạnh tranh việc làm
    Một ý định thay thế cạnh tranh lương bổng chính thống mà trong đó công nhân cạnh tranh với nhau để giành lấy việc làm bằng việc thay đổi mức lương mà họ sẵn sàng làm việc