Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

job description /'dʒɒbdi'skrip∫n/  

  • Danh từ
    bản mô tả trách nhiệm của một công việc