Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Việc làm kép
    Điều này diễn ra khi một cá nhân đồng thời có hơn một việc làm và do vậy không phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất