Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

job creation /'dʒɒbkri:'ei∫n/  

  • sự tạo việc làm cho người thất nghiệp