Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đánh giá việc làm
    Một quá trình mà trong đó các yếu tố khác nhau của một việc làm làm như kỹ năng, kiến thức tích luỹ, trách nhiệm và các điều kiện làm việc
    được đánh giá, cho điểm và đưa ra một điểm chung cho việc làm đó