Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Job acceptance schedule   

  • (Kinh tế) Biểu đồ số người chấp nhận công việc