Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Cách viết khác idolise
    Động từ
    thần tượng hóa

    * Các từ tương tự:
    idolizer