Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dấu độ tuổi (trên các đồ bằng kim loại quý chỉ độ ròng của kim loại làm ra các vật đó)
  dấu hiệu xác nhận phẩm chất; biểu hiện ưu việt
  attention to detail is a hallmark of a fine craftsman
  sự chú ý đến chi tiết là biểu hiện của một nghệ nhân lành nghề
  Động từ
  đóng dấu xác nhận độ tuổi (của kim loại quý)