Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơn gió mạnh
  cơn bột phát, cơn bùng lên (giận dữ…)
  a gust of rage
  cơn thịnh nộ bùng lên
  Động từ
  thổi từng cơn
  gió thổi từng cơn tới 60 dặm mỗi giờ

  * Các từ tương tự:
  gustable, gustation, gustatorily, gustatory, gustily, gustiness, gusto, gusty