Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gustatory /'gʌstətəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) vị giác