Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gustation /'gʌs'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự nếm; vị giác