Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều (cách viết khác genitalia)
    cơ quan sinh dục ngoài