Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, pl
    (động vật) cơ quan sinh dục ngoài