Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền gale (do nô lệ chèo, cổ Hy Lạp và cổ La Mã)
  bếp (ở tàu thủy hay máy bay)
  khay sắp chữ (ở nhà in)

  * Các từ tương tự:
  galley proof, galley-cabinet, galley-man, galley-news, galley-slave, galley-west