Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galley proof /'gælipru:f/  

  • bản rập thử (trước khi phân trang)