Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galley-cabinet /'gæli'kæbinit/  

  • Danh từ
    giá để các bát chữ