Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Số nhiều galley-men
    người chèo thuyền