Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Hàng hải) chuyện hoang đường, chuyện bịa đặt