Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galley-slave /'gælisleiv/  

  • Danh từ
    nô lệ chèo thuyền
    (Nghĩa bóng) thân trâu ngựa