Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) làm xáo trộn; làm phá hoại