Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo từ ghép)
    [gồm] bốn [phần]; tứ
    hình tứ diện

    * Các từ tương tự:
    four by two, four-ale, four-colour, four-cornered, four-coupled, four-course, four-dimensional, four-engined, four-flusher