Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) bia bốn xu (bốn xu một phần tư galông), bia rẻ tiền