Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

four by two /'fɔ:bai'tu:/  

  • Danh từ
    giẻ lau nòng súng