Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

four-coupled /'fɔ:'kʌpld/  

  • Tính từ
    có bốn bánh đôi (xe)