Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

four-course /'fɔ:'kɔ:s/  

  • Tính từ
    có bốn vụ, quay vòng bốn vụ (mùa gieo trồng)