Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có bốn chiều (ba chiều không gian với chiều thời gian)