Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ, Định từ
  bốn
  on all fours
  [be] on all fours [with somebody (something)]
  cũng quan trọng ngang với; cùng chức năng ngang với
  Danh từ
  con số bốn
  bộ bốn (người, vật)
  nhóm chèo bốn người

  * Các từ tương tự:
  four by two, four-, four-ale, four-colour, four-cornered, four-coupled, four-course, four-dimensional, four-engined