Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the firmament
    (từ cổ)
    bầu trời