Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (th ca) bầu trời, vòm trời
    to make the welkin ring
    làm rung chuyển bầu trời