Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empyrean /empai'ri:ən/  

  • Tính từ
    (như) empyreal
    Danh từ
    thiên cung