Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emancipate /i'mænsipeit/  

  • Động từ
    giải phóng
    emancipate slaves
    giải phóng nô lệ
    phụ nữ vẫn còn đang đấu tranh để được giải phóng hoàn toàn