Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshackle /' n' kl/  

  • Ngoại động từ
    mở xích (chân ngựa); tháo xiềng xích, tháo cùm

    * Các từ tương tự:
    unshackled