Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshackled /' n' kld/  

  • Tính từ
    không bị trói buộc, không bị kiềm chế