Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duress /djʊ'res/  /dʊ'res/

 • Danh từ
  sự cưỡng ép, sự ép buộc
  sign a confession under duress
  bị cưỡng ép ký vào tờ thú tội

  * Các từ tương tự:
  duresse