Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coercion /,kəʊ'ɜ:∫n/  /kəʊ'ɜ:ʒn/

  • Danh từ
    sự ép, sự buộc, sự ép buộc

    * Các từ tương tự:
    coercionary