Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (–ier; -iest)
    béo lùn