Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  to the detriment of
  có hại cho, phương hại đến
  he works long hoursto the detriment of his health
  anh ta làm việc hàng mấy giờ liền, như thế là có hại cho sức khỏe
  without detriment to
  không phương hại đến
  thuế này được áp dụng thì không thể không phương hại đến nền kinh tế

  * Các từ tương tự:
  detrimental, detrimentally