Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detrimentally /,detri'mentəli/  

  • Phó từ
    [một cách] có hại
    detrimentally affected
    bị ảnh hưởng có hại