Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường xấu) sao chép
  một mẫu thiết kế sao chép
  (ngôn ngữ học) phái sinh
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  từ phái sinh

  * Các từ tương tự:
  derivatively, derivativeness