Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

by-product /'baiprɒdʌkt/  

  • Danh từ
    sản phẩm phụ
    kết quả phụ, tác dụng phụ