Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conditional /kən'di∫ənl/  

 • Tính từ
  có điều kiện
  conditional acceptance
  sự chấp thuận có điều kiện
  (ngôn ngữ) [thuộc] điều kiện
  a conditional clause
  mệnh đề điều kiện (bắt đầu bằng if, unless)

  * Các từ tương tự:
  conditional assembly, conditional box, conditional branch, conditional branching, conditional expression, conditional halt, conditional implication, conditional instruction, conditional jump