Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) nhánh rẽ tùy điều kiện

    * Các từ tương tự:
    conditional branching