Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conditional branching   

  • (Kỹ thuật) rẽ nhánh tùy điều kiện