Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conditional implication   

  • (Kỹ thuật) liên quan tùy điều kiện