Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conditional assembly   

  • (Kỹ thuật) dịch hợp tùy điều kiện