Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conditional expression   

  • (Kỹ thuật) biểu thức tùy điều kiện