Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conditional instruction   

  • (Kỹ thuật) chỉ thị tùy điều kiện